Volitelné předměty – vyšší stupeň

Obecné informace a přehled nabízených volitelných předmětů:

Osnovy dvouletých seminářů – pro nadcházející 3. ročník (2022/2023):

Osnovy jednoletých seminářů – pro nadcházející 4. ročník (2022/2023):

Zavádíme novou koncepci seminářůtýká se současných 2. ročníků a 6.O:

Druhý ročník:

 • Student si volí dva dvouleté volitelné předměty (do 3. a 4. ročníku).

 • Z jednoho z těchto seminářů bude později volit téma své maturitní práce.

Třetí ročník:

 • Student pokračuje ve svých dvouletých předmětech.

 • Navíc si volí dva nové jednoleté předměty do 4. ročníku.

 • Jeden seminář z celkových 4 musí být z prioritních předmětů dle Školního vzdělávacího programu: Čj, Ma, Iv, cizí jazyky.

 • Za prioritní předmět je považován i seminář v cizím jazyce

 • Z celkových 4 seminářů mohou být maximálně dva vztahující se k jednomu hlavnímu předmětu.

Organizace a termíny:

 • Volba seminářů proběhne v dubnu 2022 (v dalších letech v březnu).

 • Do konce září 2022 vypíšou předmětové komise témata maturitních prací pro jednotlivé semináře.

 • Žák zvolí téma maturitní práce do konce 1. pololetí třetího ročníku (leden 2023).

Pro stávající třetí ročník a 7.O se pravidla nemění!

 • V příštím školním roce budou studenti pokračovat ve svém dvouletém semináři a zvolí si k němu tři jednoleté.

 • Volba proběhne v březnu 2022.

 • Jeden seminář musí být z prioritních předmětů dle Školního vzdělávacího programu: Čj, Ma, Iv, cizí jazyky.

 • Za prioritní předmět je považován i seminář v cizím jazyce.

 • Ze stejného hlavního předmětu mohou být celkem maximálně dva semináře.

 • Nelze volit stejný jednoletý seminář jako ve třetím ročníku.