Školní poradenské pracoviště

Mgr. Dana Patočková, výchovná poradkyně

 • konzultační hodiny dle domluvy

 • e-mail: patockova@pekargmb.cz

 • kabinet č. 117 – tel. 326 375 956

 • kabinet č. 302 – tel. 326 375 974

Mgr. Jana Maršounová, metodička prevence

Na GJP je nově možno navštívit psychologa Mgr. Otakara Patočku – v pondělí od 14 do 16 hodin (e-mail: patocka@pekargmb.cz)

Návštěvu doporučujeme předem domluvit prostřednictvím Mgr. Jany Maršounové – marsounova@pekargmb.cz

Výchovná poradkyně vám může pomoci...

 • při řešení výchovných, prospěchových a dalších problémů (problémy v osobních vztazích nebo ve vztazích se spolužáky, neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva, otázky volby pomaturitního studia);

 • v problematice inkluzívního vzdělávání na gymnáziu (vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných);

 • při řešení problémů spojených se sociálně patologickými jevy (návykové látky, šikana, záškoláctví, patologické hráčství, poruchy příjmu potravy);

 • v otázce kariérového poradenství a možnostech dalšího studia na VŠ a VOŠ – informační materiály, přihlášky na školy a termíny jejich podání, informace o úspěšnosti při přijímacích zkouškách;

 • s kontakty na organizace, které žákům a jejich rodičům mohou poskytnout odbornou pomoc při řešení osobních nebo rodinných problémů.

Metodička prevence sociálně patologických jevů...

 • vám může pomoci při řešení problémů spojených s rizikovým chováním (návykové látky, šikana, záškoláctví, patologické hráčství, poruchy příjmu potravy,…) a dalších problémů (v osobních vztazích nebo vztazích se spolužáky, potíží s prospěchem nebo zvládáním učiva);

 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování;

 • zajišťuje besedy a programy v rámci primární prevence;

 • shromažďuje kontakty na spolupracující organizace a zařízení zabývající se prevencí rizikového chování;

 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování;