Co dělat, když...

Praktický průvodce situacemi, které gymnazistu mohou potkat.
Dostali jste se do situace, která tu chybí, a bývalo by vám pomohlo, kdyby tu nechyběla? Dejte nám vědět!

...mi něco ve škole vadí

Pokud máte připomínky k chodu školy jako jednotlivec, můžete se obrátit na pedagoga, kterému důvěřujete, nebo na zástupce ředitele školy. Také je možné obrátit se na studentský parlament, kde by měla mít každá třída svého zástupce a kde je možné zjistit i pohledy dalších studentů na dané téma.

Pokud máte připomínky k chodu školy jako třída, máte právo je projednat s vedením školy v rámci třídnických hodin nebo hodin společenských věd. Jednání zprostředkuje třídní učitel nebo učitel společenských věd, pokud jej o to požádáte.

Pokud máte problém u konkrétního učitele, je vhodné obrátit se přímo na něj. Pokud se nepodaří konflikt urovnat, kontaktujte vedení školy.

...mám potíže se studiem, se spolužáky, v životě

Nebojte se s čímkoli obrátit na svého třídního učitele nebo na jiného pedagoga, kterému důvěřujete. Ráda si s vámi promluví také výchovná poradkyně Dana Patočková nebo metodička prevence sociálně patologických jevů Jana Maršounová – viz školní poradenské pracoviště.

Přestože hlavní témata, o kterých se s vámi na denní bázi ve škole bavíme, vycházejí logicky z učiva našich předmětů, velmi nám záleží na tom, abyste svým studiem a dospíváním procházeli ve fyzické i duševní pohodě. Pokud vám můžeme jakkoli pomoci, rádi to uděláme. A pokud by snad byla potřeba pomoc odborníka, poradíme, kam zajít.

...ve škole objevím technickou závadu

Pokud jste si všimli závady v učebně, kde zrovna jste (třeba prasklé sklo, nefunkční počítač, kapající radiátor), ohlaste ji učiteli, který s vámi v této místnosti bude trávit hodinu. Pokud je zrovna polední přestávka, nebo objevíte závadu na chodbě, na toaletě či na školním dvoře, dejte o ní vědět na sekretariátu školy, který ji zaeviduje a zajistí opravu.

...učitel nepřijde na hodinu

Toto by se příliš často stávat nemělo, ale všichni jsme lidé. Důvodem může být opomenutí, ale také třeba závažný problém. Pokud se čekání na vyučujícího protáhne na více než 10 minut, podle školního řádu je potřeba, aby studenti, kteří mají službu, problém ohlásili v kabinetu zástupců ředitele školy (místnost 105 – u fyziky) nebo na sekretariátu školy. Vedení školy zjistí, co se děje, a pokud by se váš učitel nemohl dostavit, pošle k vám kolegu, který má zrovna suplovací pohotovost.

...chci přestoupit do jiné skupiny v rámci předmětu

Přesuny v rámci skupin se umožňují zpravidla v prvních týdnech školního roku. U předmětů jako hudební a výtvarná výchova, informatika, půlený český jazyk s matematikou nebo přírodní vědy (v prvním ročníku, kde se chodí do laboratoří), stačí v této době domluva s vyučujícími daných předmětů. Ti následně vyřídí formality – nahlásí složení skupin vedení školy, které vás přeskupí v třídních knihách.

Pokud jde o začátek školního roku a jazykové skupiny v prvním ročníku (skončili jste v začátečnické skupině, i když jazyk ovládáte slušně, případně jste rozřazovací test "natipovali" a náhodou jste se dostali do skupiny N1, kde se cítíte nepatřičně), opět je třeba se v prvních týdnech školního roku obrátit na učitele. Ten posoudí, zda by bylo vhodné vás přeřadit do slabší či silnější skupiny, a může se s vámi domluvit, že další hodinu strávíte v této nové skupině. Podle toho, zda se vám v ní bude dařit lépe nebo ne, se následně přesun provede, nebo neprovede. Formality opět zařídí vyučující – nahlásí přestup zástupcům ředitele, kteří zajistí změny v třídní knize.

Ve všech ostatních případech je třeba podat písemně (emailem) žádost o přestup panu řediteli školy s adekvátním zdůvodněním žádosti.

...nemohu najít místnost, kam mám jít

Toto se stává zejména prvákům na začátku školního roku. Je dobré si uvědomit, že orientační systém ve škole běží plynule po jednotlivých místnostech. Čísla jsou vždy tři – první značí patro hlavní budovy nebo jinou velkou oblast:

 • 0 – přízemí (odborné učebny cizích jazyků, zeměpisu a chemie)

 • 1 – 1. patro (odborné učebny fyziky, českého jazyka, společenských věd a dějepisu)

 • 2 – 2. patro (odborné učebny biologie, matematiky a informatiky)

 • 3 – 3. patro (komunitní místnost 303 a pracovna výchovné poradkyně; přístupné jen po zadním schodišti)

 • E – estetika (mezipatro mezi přízemím a 1. patrem; vstup z hlavního schodiště)

 • H sportovní hala (přístup spojovací chodbou ze studentských šaten v suterénu)

Zbylá dvě čísla určují pořadí místnosti ve směru z jihu (od vedlejšího gymnázia) na sever (ke sportovní hale). V praxi to znamená, že pokud vyjdete například z přízemí do prvního patra po hlavním schodišti, po pravé ruce budete mít postupně učebny 107, 106 a 104, po levé pak 112, 113, 115 a 116.

Některé místnosti mají zažité jiné pojmenování než číselné:

 • J1 – jazyková učebna – místnost 003

 • J2 – jazyková učebna – místnost 004

 • J3 – jazyková učebna – v mezipatře estetiky

 • Vv – výtvarná dílna – v mezipatře estetiky

 • Hv – též "modrý salonek" – v mezipatře estetiky

 • ST – studovna – místnost 012 propojená s knihovnou

 • LC – laboratoř chemie – místnost 016

 • LF – laboratoř fyziky, někdy též "laboratoř elektro" – místnost 102

 • LB – laboratoř biologie – místnost 203

 • Ik1 a Ik2 – počítačové učebny – místnosti 215 a 216

 • Aula – sál v druhém patře naproti schodišti, dveře 209 a 210

 • Knihovna – místnost 011

 • Byt školníka – dveře 010

 • Sekretariát – místnost 109

 • Sborovna – místnost 110

 • Hovorna – místnost 111

 • Komunitní místnost - místnost 303

Zdánlivě neexistující čísla – bez přístupu z chodby:

 • 108 – ředitelna, vstup přes sekretariát

 • 206 – spisovna, vstup přes učebnu 207

 • 216 – informatika, vstup přes učebnu 215

...chci změnit volitelný předmět

O žádostech o změnu volitelného předmětu rozhoduje vždy ředitel školy, kterého o to písemně požádáte, uvedete, na jaký předmět chcete nově chodit (musí být otevřený a kompatibilní s vaším rozvrhem) a z jakého důvodu žádost podáváte. Vyhovět je možné jen tehdy, pokud přesun nebude negativně ovlivňovat počty žáků v seminárních skupinách. Přesun ze semináře o 20 žácích do semináře se 7 žáky bude pravděpodobně schválen, opačně to zřejmě nepůjde. V určitých případech je nutné vykonat i rozdílové zkoušky.

...se o GJP zajímá mladší sourozenec, kamarád,...

Pro uchazeče o studium máme na míru připravený web uchazeci.pekcloud.cz, kde najdou veškeré aktuální informace o přijímacím řízení, termíny dnů otevřených dveří, ukázky ze života školy a důležité kontakty. Neváhejte je tam pozvat!