Školní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře

Podle zákona č.561/2004 Sb.ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 30 vydává ředitel Gymnázia Dr. Josefa školní řád.

Tento dokument se skládá z následujících příloh:

a) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

 1. Žák je povinen docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin.

 2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá sám, nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce o uvolnění z vyučování. Uvolnění na 2 dny je v kompetenci třídního učitele, na více dní ředitele školy.

 3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů nepředvídaných (nemoc), je jeho zákonný zástupce povinen ihned po příchodu do školy, nejpozději do 3 dnů, zaslat omluvenku prostřednictvím aplikace Komens v programu Bakaláři svému třídnímu učiteli.

 4. Zákonný zástupce je povinen oznámit škole důvod žákovy nepředvídané absence (nemoci), a to do 3 dnů od jejího začátku. Třídní učitel omluví nepřítomnost žáka při vyučování na základě omluvenky zaslané prostřednictvím aplikace Komens v programu Bakaláři (v případě opakovaných absencí může třídní učitel požadovat i potvrzení od lékaře). Neomluvená absence může být důvodem snížení známky z chování.

 5. Při vstupu do budovy školy žák respektuje bezpečnostní opatření školy (vstup pomocí ISIC karty) a chová se obezřetně k cizím osobám, které chtějí vstoupit do budovy školy. Cizím osobám žáci neumožňují vstup do školy žákovským vchodem a odkáží je na hlavní vchod.

 6. Odchod žáka ze školy během vyučování povoluje třídní učitel, nebo jeho zástupce. Žák tuto skutečnost oznámí také vyučujícímu bezprostředně následné hodiny.

 7. V případě, že se žáci připojí ke školní akci na jiném místě a v jiném čase než je stanoveno plánem akce, musí tuto skutečnost oznámit zákonní zástupci před zahájením akce vyplněním souhlasu s připojením ke školní akci a jeho předáním pedagogovi, jenž akci organizuje. Toto se týká i předčasného opuštění akce – souhlas s předčasným odchodem ze školní akce.

 8. Žák vystupuje ve škole i na veřejnosti v souladu s pravidly společenského chování.

 9. Žák se chová slušně a přátelsky ke spolužákům, mladším spolužákům je příkladem dobrého chování a kulturního vyjadřování.

 10. Žákům je zakázáno v prostorách školy a jejím okolí kouřit, požívat alkoholické nápoje, omamné látky, není dovoleno také jejich donášení a přechovávání v prostorách školy.

 11. Žákům je zakázáno používání mobilních telefonů a ostatních informačních komunikačních technologií a internetu při výuce a při kulturních a společenských akcích pořádaných školou. Mobilní telefony a ostatní informační komunikační technologie a internet během vyučovací hodiny mohou žáci používat jen podle pokynů daného vyučujícího a s jeho výslovným souhlasem, jinak je jejich používání zakázáno.

 12. Žáci se během přestávek nebo v čase, kdy čekají na výuku, chovají kulturně – nesedí na podlaze a neodhazují na zem odpadky.

 13. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., jsou v prostorách školy a na všech školních akcích přísně zakázány.

 14. Žáci jsou povinni přezouvat se v šatnách do domácí obuvi nezaměnitelnou s venkovní obuví

 15. Žákům je zakázáno bez dovolení a přítomnosti vyučujícího jakkoli manipulovat s technikou (PC, dataprojektor, …), která je určena k zabezpečení výuky. Nedodržení tohoto pravidla se považuje za vážné porušení školního řádu.

 16. Žákům je zakázáno manipulovat s okny bez přítomnosti učitele.

 17. Žáci šetří školní zařízení a ostatní majetek školy, hospodárně zacházejí se zapůjčenými učebními pomůckami, své místo v učebně udržují v čistotě a v pořádku.

 18. Při akcích pořádaných školou platí vnitřní řád školy v plném rozsahu + další mimořádné směrnice.

 19. Žákům se doporučuje, aby nenosili do školy větší finanční částky a cenné věci.

 20. Žák má právo obracet se se svými připomínkami a podněty na všechny pedagogické pracovníky školy.

 21. Na škole funguje Školní poradenské pracoviště GJP, které spolupracuje se žáky, učiteli i zákonnými zástupci v zájmu žáků při řešení problémů ovlivňujících vzdělávání a klima školy. Svou činností se i snaží těmto problémům předcházet.

 22. Žák má právo navštívit školního psychologa (dále ŠP) během konzultačních hodin ŠP. Pokud to lze, navštíví žák ŠP mimo výuku žáka, v případě nevyhnutelnosti i během řádné výuky žáka. V takovém případě ŠP omluví absenci u třídního učitele.

 23. Třídní kolektivy mají možnost v rámci třídnických hodin a hodin společenských věd konzultovat s vedením školy i pedagogy své názory a připomínky týkající se provozu školy.

 24. Žáci si mohou ustanovit organizaci zastupující jejich zájmy a vydávat vlastní časopis.

Doplnění práv a povinností v období, kdy probíhá distanční výuka

 1. Žák je povinen distančně se vzdělávat dle svých možností. Pravidelně a včas se účastnit online výuky podle stanoveného rozvrhu hodin, a to ve formě synchronní i asynchronní.

 2. Online výuka je realizována výhradně prostřednictvím programů Google Učebna a Google Meet (Virtuální prostředí G Suite - Pekcloud). Žák je povinen zajistit si funkční a aktivní přihlašovací údaje k účtu na Pekcloudu a pravidelně sledovat e-mailovou schránku tohoto účtu.

 3. Žákům je zakázáno jakýmkoliv způsobem narušovat, negativně ovlivňovat, sabotovat či zneužívat možností a vlastností distanční výuky. Od žáků je naopak vyžadována maximální míra spolupráce, fairplay, loajalita a ochota spolupráce v rámci online vyučování, a to zejména v programech Google Učebna a Google Meet (Virtuální prostředí G Suite - Pekcloud).

 4. Žák je dále povinen sledovat aktuality na webu: https://covid.pekcloud.cz/, kde je zveřejňován aktuální stav a průběh distanční výuky.

b) Klasifikační řád

Hodnocení prospěchu a chování

 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených učebním plánem se hodnotí stupni prospěchu:

 • 1 - výborný

 • 2 - chvalitebný

 • 3 - dobrý

 • 4 - dostatečný

 • 5 - nedostatečný

V případě dílčího hodnocení studenta může vyučující využít stupnice s hodnotami + a - , přičemž známce je poté přiřazena odpovídající váha.


 1. Po projednání v předmětové komisi je možné používat při klasifikaci například bodový systém. Podmínkou pro jeho zavedení je převoditelnost bodů dosažených studenty na klasifikační stupně, a to kdykoliv v průběhu klasifikačního období. Vyučující je povinen na začátku každého klasifikačního období oznámit studentům bodové rozmezí pro jednotlivé prospěchové stupně.

 2. Výsledný stupeň prospěchu nemusí být stanoven na základě výpočtu aritmetického průměru.

 3. Za klasifikaci v jednotlivém předmětu je plně zodpovědný příslušný vyučující, který je zároveň oprávněn stanovit podmínky pro klasifikaci žáků v daném období. S těmito podmínkami budou žáci seznámeni při úvodní hodině předmětu a bude o této informaci učiněn zápis do třídní knihy.

 4. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad.


Zásady hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:

 1. Soustavným diagnostickým pozorováním žáků,

 2. Soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování

 3. Různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové); minimálně 1x ústně za pololetí

 4. Kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,

 5. Analýzou výsledků různých činností žáků,

 6. Vzájemným hodnocením a sebehodnocením žáků.

 7. Učitelé jsou povinni zohlednit doporučení psychologických a jiných vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci žáka.

 8. Učitel oznamuje studentovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje. Vede žáky k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení, s chybou se dále pracuje.

 9. Termíny uzavření klasifikace jednotlivých období jsou uvedeny vždy v ročním plánu práce školy. Žáci a studenti musí mít uzavřenou klasifikaci do termínu, stanoveného vedením školy pro zápis klasifikace.

 10. Žák nesmí být zkoušen či testován v době, kdy neprobíhá řádná výuka daného předmětu dle rozvrhu třídy, toto zkoušení lze uskutečnit pouze po dohodě s ředitelem školy.

 11. Zákonní zástupci jsou seznamováni s průběžnou klasifikací prostřednictvím webových aplikací programu Bakaláři, kam zaznamenávají klasifikaci vyučující.

 12. Ústní zkoušení může být realizováno různými formami (ústní zkoušení u tabule, v lavici, referáty, prezentace apod.) dle specifik jednotlivých předmětů po dohodě s vyučujícím.

 13. Pokud není žák ve škole přítomen 1 týden a déle a tuto nepřítomnost má v souladu se školním řádem omluvenou, má právo minimálně první den po nástupu do školy nebýt zkoušen; předpokladem tohoto postupu je slušné vystupování studenta a omluva příslušnému vyučujícímu před začátkem hodiny.

 14. Ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru se při klasifikaci nepřihlíží k míře talentu, nýbrž ke schopnosti a motivaci žáka využít vlastních možností v rámci osobních mezí. Vyučující přiměřeně zohledňuje míru zájmu a aktivního přístupu studenta k plnění úkolů, zejména v oblasti praktických činností.

 15. V předmětu s převahou výchovné funkce může nahradit ústní a písemné zkoušení klasifikace praktických činností nebo jejich výsledků (výtvarné práce, cvičební sestavy, hudební produkce, …).

 16. Termín rozsáhlejší (více jak 30 min) kontrolní či souhrnné písemné práce zapíše učitel s předstihem do třídní knihy. Cílem je zabránit hromadění zkoušek v určitých obdobích, zejména v obdobích zvýšené koncentrace písemných prací (před pololetní a závěrečnou klasifikací).

 17. V jednom vyučovacím dni může třída psát nejvýše jednu kontrolní písemnou práci. Toto omezení se nevztahuje na dílčí písemné testy (do 30 min), které nezabírají celou dobu vyučovací hodiny. Učitel klasifikuje jen učivo dané tematickým plánem. Kontrolní práce jsou zadávány z řádně zopakovaného a procvičeného učiva. Práce na více jak 30 min jsou povoleny pouze ve vybraných předmětech – český jazyk, matematika, cizí jazyky a deskriptivní geometrie.

 18. Žák nemůže být klasifikován pouze na základě písemného zkoušení.


Hodnocení chování žáka

 1. Chování žáka se hodnotí v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb. stupni hodnocení:

 • 1 - velmi dobré

 • 2 - uspokojivé

 • 3 - neuspokojivé

 1. Odvíjí se od dodržování Školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích, reprezentaci školy a provádí je třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími, případně pedagogická rada.


Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Hodnocení se řídí Vyhláškou č. 73/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením smyslovým, tělesným nebo s vývojovými poruchami učení a chování. Při hodnocení a klasifikaci učitel vychází z doporučení a závěrů PPP či jiné odborné instituce a hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Studenti integrovaní na základě doporučení PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů a při doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně.


Hodnocení žáků v průběhu distančního vzdělávání

Při výuce distančním způsobem je poskytování kvalitní zpětné vazby nepostradatelné, neboť podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku. Po dobu vzdělávání na dálku budou vyučující průběžně monitorovat zapojení a aktivitu všech žáků, poskytovat jim v přiměřeném čase zpětnou vazbu. Preferované způsoby hodnocení při distanční výuce – slovní hodnocení s formativní zpětnou vazbou, sebehodnocení žáků, zapojení zákonných zástupců v procesu hodnocení a další.

Základní pravidla a zásady:

 • hodnocení není formou nátlaku, ale naopak má podpořit a zvýšit míru zapojení žáka

 • může být využíváno sebehodnocení žáků

 • v klasifikačních obdobích, v nichž probíhala distanční výuka, není ústní zkoušení podmínkou pro klasifikování


Komisionální zkouška

Komisionální zkoušku je povinen žák vykonat, pokud se jedná o:

 1. opravnou zkoušku;

 2. zkoušku v náhradním termínu;

 3. rozdílovou zkoušku;

 4. přezkoušení na základě napadnutí klasifikace ze strany zákonných zástupců nebo zletilého žáka.

Jedná se o zkoušku ústní, kdy doba trvání zkoušky je 15‘, příprava žáka na zkoušku je rovněž 15‘. Součástí komisionální zkoušky z cizího jazyka může být test z gramatiky. Délka vypracování testu může být rovněž maximálně 15‘.

c) Kodex slušného chování

Kodex slušného chování žáka Gymnázia Dr. J. Pekaře
…aneb i takhle to jde a záleží jen na nás…

 • Žák umí a dokáže vždy pozdravit staršího

 • Ve škole nemrzne, nefouká, ani nesvítí slunce, takže není nutné, ani slušné se zde pohybovat s čímkoli na hlavě.

 • Žák si váží materiálního vybavení školy a neničí ho.

 • Ve třídách i v klubovnách tráví dost času a nechce ho trávit v nepořádku, proto ho sám nezpůsobuje.

 • Žák každou vyučovací hodinu zahajuje povstáním – i toto je slušnost…

 • Respektuje soukromí vyučujících i svých spolužáků – Komu by se líbilo, kdyby se mu někdo díval přes rameno?

 • Žák dokáže pozorně vyslechnout mluvčího a v případě potřeby umí vhodným způsobem požádat o slovo.

 • Respektuje odlišnosti, vždyť každý jsme jiný.

 • Žák ovládá spisovnou češtinu a nepotřebuje si vypomáhat vulgarismy a jinými nevhodnými výrazy a projevy.

 • Na kulturní či jinou veřejnou akci dokáže ze svého šatníku vybrat adekvátní oblečení a dokáže se chovat tak, jak si daná situace žádá. Totéž samozřejmě platí i pro prostředí školní.

 • Žák ví, že citová náklonnost je vztah velmi osobní a soukromý a k jeho projevování je možné najít vhodnější prostředí, než jsou chodby a jiné frekventované prostory školy.

d) Sankční řád

Stupnice kázeňských postihů:

 1. napomenutí třídního učitele

 2. důtka třídního učitele

 3. důtka ředitele školy

 4. snížená známka z chování – 2.stupeň

 5. snížená známka z chování – 3. stupeň

 6. podmíněné vyloučení ze studia (pouze v případě, že žák splnil povinnou školní docházku)

 7. vyloučení ze studia (pouze v případě, že žák splnil povinnou školní docházku)


 1. Bude-li žák přistižen při konzumaci nebo distribuci tabákových výrobků v prostorách školy nebo během školních akcí (školní výlety, exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní a filmová představení, soutěže pořádané mimo naší školu):

 • konzumace – kázeňské řešení podle návrhu TU

 • distribuce a prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let – snížená známka z chování, podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy

2. Bude-li žák přistižen při konzumaci, držení nebo distribuci alkoholu v prostorách školy nebo během školních akcí (školní výlety, exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní a filmová představení, soutěže pořádané mimo naší školu ):

    • konzumace - držení – kázeňské řešení podle návrhu TU

    • podávání nebo prodej alkoholu osobám mladším 18 let - podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy

3. Pozdní příchody na vyučování a vyučovací hodiny (zhodnotí příslušný vyučující):

 • Kázeňské řešení podle návrhu TU

4. Neomluvená absence

 • Hodiny neomluvené absence se sčítaní v rámci jednoho pololetí školního roku.

 • Pokud nebude žák omluven po skončení své nepřítomnosti ve škole, a to nejpozději do 72 hodin u TU a do jednoho týdne u ostatních vyučujících, bude jeho absence považována za neomluvenou a řešena kázeňským postihem:

    • 1 - 24 kázeňské řešení podle návrhu TU

    • více než 25 neomluvených hodin – snížená známka z chování až vyloučení studenta ze školy

5. V případě prokázaného nevhodného, násilného chování nebo psychického týrání vůči spolužákům může být žák potrestán těmito výchovnými opatřeními:

 • důtka třídního učitele

 • důtka ředitelky školy

 • snížená známka z chování (2. nebo 3. stupeň)

 • podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy

 • vyrozumění policejního orgánu, dojde-li k závažnějšímu případu

6. Bude-li žák přistižen při konzumaci, držení nebo distribuci návykových látek:

 • konzumace návykových látek v prostorách školy nebo při školních akcích (školní výlety, exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní a filmová představení, soutěže pořádané mimo naší školu ) – podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy

 • držení návykových látek v menším množství – snížená známka z chování – 2. nebo 3. stupeň, při opakování přestupku podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy

 • držení návykových látek ve větším než malém množství (trestný čin) – podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy

 • distribuce návykových látek – vyloučení studenta ze školy

7. Ostatní drobné přestupky proti školnímu řádu řešené v kompetenci TU jsou:

 • nesprávný postup při omlouvání absencí dle školního řádu

 • použití mobilního telefonu ve vyučovací hodině nebo na kulturních a společenských akcích pořádaných školou.

 • neplnění povinností služby

 • vyrušování v hodině nebo na kulturních a společenských akcích pořádaných školou

 • nedostatečná práce v hodině – neplnění úkolů zadaných učitelem

 • nepřezouvání se v šatnách do domácí obuvi

 • vulgární vyjadřování

 • nevhodné chování o přestávkách

 • manipulace s okny bez dohledu učitele

 • vyklánění se z oken a sezení na parapetech

Při opakovaném porušení drobných přestupků budou sankce postupovat podle stupnice kázeňských postihů.

8. Ostatní závažné přestupky proti školnímu řádu řešené důtkou TU:

 • nevhodné chování k zaměstnancům školy (chování, které je proti společenským normám)

 • ničení školního majetku (dle hodnoty) – u hodnotnějších předmětů může být studentovi udělena i snížená známka z chování a případ může být předán Policii ČR

 • ničení majetku studentů a zaměstnanců školy (dle hodnoty)

 • u hodnotnějších předmětů může být studentovi udělena i snížená známka z chování a případ může být předán Policii ČR

 • pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu učitele při vyučování

 • podvod – u závažnějších podvodů může být udělena studentovi i snížená známka z chování a případ může být předán Policii ČR

Při opakovaném porušení závažných přestupků nemusí sankce postupovat podle stupnice kázeňských postihů.


9. Ostatní hrubé přestupky proti školnímu řádu řešené sníženou známkou z chování, podmíněným vyloučením nebo vyloučením studenta ze školy:

 • krádež - u závažnějších krádeží může být případ předán Policii ČR

 • projevy rasismu a propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřující k potlačení práv jedince nebo skupiny osob.

 • nošení předmětů, které by ostatní mohly zranit (nože, výbušniny, zbraně…) do školy a na akce pořádané školou (pokud k tomu nebude mít student souhlas vyučujícího)

Pokud se žák dopustí ještě nějakého dalšího jednání, které bude shledáno TU nebo pedagogickou radou jako přestupek proti vnitřnímu řádu školy, může být žákovi udělen kázeňský postih podle závažnosti jeho přestupku v souladu se stupnicí kázeňských postihů.

Po projednání s ŘŠ nebo pedagogickou radou mohou být některé stupně kázeňských postihů i přeskočeny.

O udělení snížených známek z chování nebo o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia rozhoduje ředitel školy na základě návrhu pedagogické rady.

e) Zásady omlouvání absencí

1) Třídní knihy

 • zákonný zástupce je povinen oznámit škole důvod žákovy nepředvídané absence (nemoci), a to do 3 dnů od jejího začátku. Třídní učitel (dále TU) omluví nepřítomnost žáka při vyučování na základě omluvenky zaslané TU v aplikaci Komens v programu Bakaláři

 • TU provede kontrolu zápisů za jednotlivé týdny vždy nejpozději do pátku následujícího týdne

 • TU a vyučující zapisují všechny absence do příslušné kolonky, tj. zapisují i žáky, kteří se účastní školních akcí apod. (tito studenti budou mít v počtu zameškaných hodin 0)

 • pro omlouvání absencí není zapotřebí lékařské potvrzení, ale stačí potvrzení rodičů. TU i jakýkoliv další vyučující má právo případně lékařské potvrzení vyžadovat

 • v případě, že žáci starší 18 let se rozhodnou omlouvat svou absenci sami, oznámí TU tuto skutečnost písemně dosavadním zákonným zástupcům

 • TU u každé absence vyžadují zaslání omluvenky prostřednictvím aplikace Komens v programu Bakaláři včetně případu, kdy žák předloží potvrzení jiné instituce (lékař, sportovní oddíl apod.)

 • TU vyžadují omlouvání předem u všech akcí, o nichž žáci vědí dopředu (lékař, soutěže, odjezdy, atd.) ... jinak špatný způsob omlouvání

 • uvolňování žáků ze soukromých důvodů probíhá i nadále formou písemné žádosti s vyjádřením vyučujícího a souhlasem ředitele. Dle vnitřního řádu školy není povinností pedagogů poskytovat těmto žákům konzultace a zadávat náhradní písemné práce (po návratu do školy neřešit absenci okamžitým zkoušením, ale případným neklasifikováním)

 • uvolnění do 2 dnů je v kompetenci TU


2) Další obecné zásady omlouvání studentů

 • rozsah látky, která bude žáku omluvena po jeho absenci, určí každý vyučující – tolerovat pouze zameškané učivo

 • soukromé akce žáků (autoškola, rodinné důvody, rekreace, …) nejsou důvodem pro omlouvání z neznalosti učiva


3) Úprava zásad omlouvání absencí v době platnosti DISTANČNÍ VÝUKY

 • Základní pravidla omlouvání, která jsou popsána výše, zůstávají zachována. Pro omlouvání absence a komunikaci mezi rodičem (žákem) a třídním učitelem se používá výhradně aplikace Komens v programu Bakaláři případně sms a telefonní hovor.

 • Absenci při distanční výuce budeme posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit.

   • Při asynchronní výuce (např. úkoly zadané prostřednictvím učebny) nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů.

   • Při synchronní výuce (hodina vedená přes Google Meet s audio-video přenosem) je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.

f) Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu (kompletní znění najdete v PDF verzi níže)

 1. Uživatelem knihovny se může stát každý student Gymnázia Dr. J. Pekaře, člen profesorského sboru, ostatní zaměstnanec školy a nebo ve výjimečném případě externí osoba.

 2. Uživatel knihovny je zaregistrován dnem zápisu údajů do souborů centrální databáze studentů a zaměstnanců systému Bakalář pověřeným pracovníkem školy.

 3. Výpůjční doba dokumentů je pro studenty, ostatní zaměstnance školy a externí uživatele 1 měsíc, pro pedagogy 1 období.

 4. Výpůjční lhůtu lze na požádání v odůvodněných případech prodloužit 1krát o 1 měsíc, není-li dokument zamluven.

 5. Maximální počet aktuálních výpůjček je pro studenty, ostatní zaměstnance školy a externí uživatele 5 knihovních jednotek, pro pedagogy není omezen.

 6. Za překročení výpůjční lhůty jsou uživateli účtovány poplatky z prodlení za každý dokument, a to Kč 10,- za každý započatý týden.

 7. Knihy jsou vlastnictvím školy, a proto se s nimi musí zacházet šetrně, nesmějí se poškozovat vpisováním, podtrháváním, ohýbáním rohů apod.

 8. Zaviněné poškození nebo ztrátu dokumentu je povinen uživatel nahradit. Knihovna je oprávněna požadovat náhradu škody:

  • uvedením dokumentu do původního stavu,

  • zajištěním náhradního identického dokumentu,

  • kopii dokumentu zhotovenou na vlastní náklady.

 9. Pokud není možné dokument uvést do původního stavu, může knihovna požadovat jako náhradu:

  • dokument stejného či jiného vydání,

  • finanční náhradu,

  • jiný dokument, který určí knihovna.

Kompletní knihovní řád (včetně řádu studovny a pokynů k využívání výpočetní techniky) je k nahlédnutí u výpůjčního pultu.

g) Řád třídních služeb

1. Třídní služba

 • je dvojice žáků, kterou určí třídní učitel na dobu zpravidla 1 vyučovacího týdne (záznam s dostatečným časovým předstihem v příslušné části třídní knihy). Doporučuje se určit služby na několik týdnů dopředu.

 • Dvojice žáků je dle možností vybrána s ohledem na dělení některých předmětů na skupiny (Čj, Ma, Fy, Bi, Tv) tak, aby v každé byl přítomen jeden žák služby.

 • V případě nepřítomnosti ve škole obou žáků služby přebírá její povinnosti po řadě služba následných vyučovacích týdnů.

2. Povinnosti třídní služby

 • Pomáhá učiteli dle jeho pokynů a zvyklostí v přípravě pomůcek na hodinu.

 • Nedostaví-li se učitel na vyučovací hodinu nejdéle do 10 min, oznámí toto neprodleně v kabinetě zástupců ředitele, popř. v sekretariátě školy.

 • Na počátku vyučovací hodiny nahlásí učiteli všechny nepřítomné žáky popř. další skutečnosti, které mohou ovlivnit řádný průběh výuky.

 • V průběhu hodiny pomáhá učiteli dle jeho pokynů zajišťovat vyučovací proces (mazání tabule, příprava pomůcek apod.).

 • Po skončení hodiny zajistí uvedení učebny do řádného stavu (smazání tabule, zavření oken, udržení základního pořádku, pomoc učiteli při odnesení pomůcek apod.)

 • Pokud služba předchozí třídy nezajistila uvedení učebny do řádného stavu (viz předchozí odstavec), provede toto před zahájením hodiny sama a oznámí vše učiteli, který zajistí ve spolupráci s ostatními učiteli nápravu.

 • Nahlásí učiteli všechny nově zjištěné závady na zařízení učebny.

h) Řád učebny s PC

Priority práce na počítačích v učebnách GJP: provozní řád učebny

Na školních počítačích je upřednostňována činnost ve smyslu vyhledávání informací za účelem tvorby seminárních prací a referátů, případně získávání informací pro studijní účely. Student s tímto záměrem má vždy přednost a plné právo počítač využívat přednostně.

Je třeba dodržovat následující priority práce:

 1. tvorba seminárních prací, úkolů a zadání pro školní výuku

 2. tvorba referátů pro školní výuku

 3. získávání studijních a odborných informací z www a dalších digitálních zdrojů

 4. osobní korespondence – email

 5. www

Na školních počítačích není dovoleno:

 • používat „sociální sítě“ pro vlastní zábavu

 • hrát počítačové hry

 • stahovat freeware a nelegální software

i) Provozní řád sportovní haly

Provozní doba sportovní haly: 7.00 – 21.00

 1. Při vstupu do budovy se každý přezuje a venkovní obuv přenese do přidělené šatny.

 2. Šatny mužů se nacházejí z pozice vstupu do haly vpravo a šatny žen vlevo.

 3. Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve cvičebním úboru a ve cvičební obuvi.

 4. Cvičební obuv nesmí mít černou podrážku zanechávající stopy na parketách a mezi drážkami veškeré obuvi nesmí být venkovní špína.

 5. Vstup do tělocvičny se povoluje pouze v doprovodu cvičitele, trenéra nebo učitele tělesné výchovy (dále jen vedoucí).

 6. Po převléknutí cvičenců vedoucí šatnu uzamkne a klíč si ponechá u sebe. Při odchodu z haly předá klíč správci nebo uklízečce, mající v hale službu.

 7. Sportovní nářadí umístěné v hale mohou cvičenci používat jen pod vedením vedoucího zodpovědného za průběh cvičení.

 8. Vedoucí odpovídá za pořádek zanechaný v tělocvičně, v šatnách i ve sprchách. Vedoucí zkontroluje stav haly a dalších prostor před cvičením.

 9. Za ztráty v šatnách se neručí, jsou-li důsledkem porušení čl. 6.

 10. Vedoucí každé skupiny ručí za škody vzniklé v průběhu cvičení a jejich okamžité nahlášení správci haly.

 11. Správce je povinen po odchodu jednotlivých skupin zkontrolovat stav haly a šaten za účasti vedoucího cvičenců, zjištěné nedostatky budou okamžitě zapsány do deníku haly.

 12. Ve všech prostorách haly je přísný zákaz kouření.

 13. O provozu v hale se vede deník, ve kterém se zaznamená stav přebírané haly a všechny skutečnosti závažné z hlediska budoucí odpovědnosti za škody.

Provozní řády dalších sportovišť najdete v PDF verzi níže.

j) Organizace šaten a řešení škodní události

Organizace šaten

 1. Vstup do areálu školy je žákům povolen pouze prostorami šaten se vstupní kartou, kterou získají po zaplacení zálohy 150,- Kč. V případě ztráty vstupní karty je žák povinen tuto skutečnost ihned ohlásit v sekretariátě školy, aby mohla být karta zablokována.

 2. Každý žák na začátku školního roku obdrží 2 klíčky od přidělené osobní skříňky a zaplatí zálohu 200,- Kč. Na konci školního roku bude tato záloha při odevzdání 2 klíčků a nepoškozené skříňky vrácena. Doporučujeme žákům při ztrátě klíčku ihned nechat zhotovit druhý rezervní.

Řešení škodní události

 1. V případě zjištění škodní události (krádež, ztráta, apod.) je postižený žák nebo zaměstnanec povinen vyhledat svého třídního učitele, případně zástupce nebo ředitele školy a celou záležitost nahlásit. Třídní vyučující informuje ZŘ, který se studentem sepíše škodní protokol.

 2. V případě, že došlo ke ztrátě nebo krádeži věci, jejíž pořizovací hodnota nepřesáhla částku 500,- Kč, nebude organizací poskytnuta žádná finanční náhrada. V ostatních případech je třeba zavolat POLICII ČR, nahlásit krádež a domluvit další postup.

 3. Ke škodnímu protokolu je třeba doložit nákupní lístek ke ztracené věci, nebo pořizovací cenu doložit místopřísežným prohlášením

 4. Škodní protokol, jakož i případné výsledky šetření policie budou předány řediteli školy, který rozhodne o dalším postupu.

PDF verze dokumentů